Werkwijze

De kinderfysiotherapeut kan door een gesprek met de ouders/verzorgers het probleem inventariseren. Na het intakegesprek zullen we starten met het observeren en onderzoeken van het bewegen van uw kind. Door een sensomotorische observatie wordt er gekeken hoe uw kind beweegt en hoe hij/ zij dingen oplost. Ook wordt er gekeken naar de algehele houding van uw kind, stand van de rug, voeten etc.
Bij het eerste kennismakingsgesprek vragen wij u een oudervragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst komen items naar voren zoals de ontwikkeling van uw kind tot nu toe en welke problemen doen zich voor. Bij oudere kinderen komen er vragen aan de orde m.b.t. school, spelgedrag van uw kind, welke sporten worden beoefend enz.
(Download oudervragenlijst)

Door het afnemen van gestandaardiseerd test(en) krijgt de kinderfysiotherapeut een idee over het (senso) motorisch niveau. Als het probleem op het terrein van de kinderfysiotherapie ligt dan worden er behandeldoelen geformuleerd en een behandelplan gemaakt. Deze behandeldoelen worden met u doorgenomen. Zonodig vindt er overleg plaats met de huisarts, kinderarts, consultatieburo-arts, leerkracht, logopedist of andere betrokkenen. Bij het eerste intakegesprek vragen wij u hiervoor een toestemmingsverklaring te onder tekenen.
(download toestemmingsverklaring)

Heeft u een klacht over de behandeling van de kinderfysiotherapeut? Leest u hier wat u kunt doen.