Informatiepraktijk 2017 Logo Wervershoof-Medemblik

Behandelovereenkomst

Allereerst: welkom in onze logopediepraktijk. Om misverstanden te voorkomen en de samenwerking tussen u en ons zo optimaal mogelijk te maken hebben we enkele “huisregels” voor u op papier gezet.

Behandeling in de praktijk
In de logopediepraktijk worden kinderen en volwassenen behandeld met stoornissen op het gebied van spraak, taal, eet- en drinkproblemen, mondmotoriek, auditieve waarneming, adem, stem en gehoor. Na logopedisch onderzoek wordt in overleg met u de behandeldoelen vastgesteld. Voor iedere behandeling wordt in principe 30 minuten gereserveerd. Dat wil zeggen de tijd dat het contact met logopedist tot aan de aantekeningen die de logopedist vastlegt van de behandeling. Over het algemeen vindt de behandeling op een vast tijdstip plaats, vaak 1 soms 2 keer per week.
Komt u als ouders voor uw kind bij de logopedie, dan ben je zelf meestal bij de behandeling aanwezig. Tijdens en vooral na de behandeling in de thuissituatie wordt actieve participatie van u als ouder verwacht om de logopedische doelen te kunnen behalen. Dit zal dagelijks ongeveer 10 tot 20 minuten in beslag nemen.
Voor het oefenen thuis is het praktisch om een twee- of vier rings multomap mee te geven.  Zo krijgt men op den duur een naslagwerkje dat ook na afronding van de behandeling van pas kan komen.

Identificatieplicht
Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan.  Bron: Rijksoverheid. U vindt hierover een document in de informatiemap in de wachtkamer.

Verwijsbrief
Voor het bezoeken van onze praktijk heeft u een verwijsbrief van de huisarts/specialist nodig. Indien u deze niet heeft kunnen wij een Direct Toegankelijkheids screening uitvoeren. Niet alle zorgverzekeraars hebben dit ingekocht.

Behandelovereenkomst
Tijdens het intakegesprek ontvangt u deze behandelovereenkomst. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook worden in de behandelovereenkomst bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de cliënt en logopedist geregeld conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Wbp (Wet bescherming patiëntgegevens). Hierin worden eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming, inzage en geheimhouding. Uitgebreide informatie over de WGBO en de Wbp vindt u in de informatiemap in de wachtkamer.

Evaluaties
Tijdens het behandeltraject evalueren we regelmatig. Zo kunnen we het verloop van de behandeling monitoren en samen met u te kijken of er aanpassingen in het behandelplan nodig zijn.

Afsluiting
Door een onderzoek, test of (spel)observatie wordt bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Als de doelen zijn bereikt kan de behandeling worden afgesloten. In andere gevallen wordt in overleg met u een nieuw controlemoment afgesproken.

Overleg met de verwijzer: huisarts en/of specialist
Met het oog op een goed verloop van de logopedische behandeling wordt waar nodig contact onderhouden met de verwijzer, de huisarts, schoolarts en/of medisch specialist. In elk geval wordt een schriftelijk verslag van het verloop van de behandeling aan hen verzonden. Een kopie van dit verslag wordt aan u overhandigd.
Overleg met school:
Als het van belang is voor uw kind en indien u hiermee akkoord gaat, neemt de behandelend logopedist contact op met de peuterspeelzaalleidster of leerkracht.

 

Continuïteit van de behandelingen
Als praktijk doen wij ons best om zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het weleens voorkomen dat de behandeling niet doorgaat, bijvoorbeeld omdat uw logopedist ziek is, een nascholing volgt of andere
verplichtingen heeft. In overleg met u bekijken we of de afspraak op een ander tijdstip kan plaatsvinden. Indien mogelijk wordt uw logopedist vervangen door een collega-logopedist.
Mocht het onverhoopt zo zijn dat er geen ander tijdstip kan worden gevonden of geen vervanging mogelijk is, krijgt u oefeningen en tips/adviezen mee zodat u tot de volgende afspraak thuis kunt oefenen.

Afspraak afzeggen
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch of per email te worden geannuleerd. Dit in verband met de gereserveerde tijd voor de behandeling. Afmelden graag op de locatie waar u de afspraak heeft. Dit kan bij ons persoonlijk of u kunt een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.
Indien u de afspraak minder dan 24 uur van te voren heeft geannuleerd, ongeacht de reden, wordt de behandeling bij u persoonlijk in rekening gebracht. Dit geldt ook in verband met ziekte, graag hiervoor uw begrip. Het verzuimtarief is € 32,50 per te laat afgemelde behandeling.

Verzuimfacturen kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar en kunt u beschouwen als uw eigen risico.

Betermelding na ziekte
Als u uw kind of uzelf ziek heeft gemeld, wilt u dan zo spoedig mogelijk telefonisch melden of wij voor de volgende afspraak op uw kind / uzelf kunnen rekenen of nog niet. Mocht u namelijk verhinderd zijn te komen, dan kunnen wij de vrijgekomen tijd die week voor iemand anders gebruiken.

Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, zijn in de praktijk van toepassing. U vindt hierover een document in de informatiemap in de wachtkamer. Indien voor de tweede maal een betalingsherinnering moet worden toegezonden, worden administratiekosten van € 10,00 in rekening gebracht.

Tarieven en vergoedingen 2017
Wij hebben met alle zorgverzekeraars voor 2017 een overeenkomst afgesloten. Wij brengen het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen rechtstreeks bij hen in rekening.
Logopedie zit binnen het pakket van de basisverzekering. Voor Volwassenen bestaat er een wettelijk vastgesteld eigen risico voor alle verstrekkingen uit de basisverzekering. Voor 2017 is dit € 385,–.

Verandering van verzekering direct melden
Bij verandering van verzekering dient u dit onmiddellijk door te geven aan uw logopedist.

Wachtruimte
Wij stellen het op prijs als u de wachtruimte netjes achterlaat.

Klanttevredenheidsonderzoek
Bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd of u deel wilt nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Uw toestemming wordt vastgelegd in het dossier van uw kind. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door Qualizorg BV en anonimiteit en vertrouwelijk gebruik van uw gegevens worden gegarandeerd.
In de informatieflyer kunt u meer lezen over het klanttevredenheidsonderzoek van Qualizorg BV. Deze vindt u in de informatiemap in de wachtkamer.

Klachtenregeling
Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!
U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw logopedist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw logopedist is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.
U vindt informatie over de klachten- en geschillenregeling Paramedici in de informatiemap in de wachtkamer.

Meldcode Kindermishandeling
Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat de beroepskracht moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld.  Deze meldcode hebben wij ingevoerd in onze praktijk en wordt, indien nodig, gehanteerd.
Alle logopedisten binnen onze praktijk volgen deze meldcode.