Visie vervolg

De kinderpraktijk behandelt kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met ontwikkelingsproblemen. Deze problemen kunnen de spraak/taal, sociaal-emotionele, verstandelijke of de sensomotorische ontwikkeling betreffen. Er kan ook een combinatie van deze problematiek zijn omdat bij kinderen groei en ontwikkeling niet op zichzelf staan. Uit jarenlange praktijkervaring is gebleken dat er behoefte is om hulp/therapie meer geïntegreerd en afgestemd op het kind aan te bieden.


visIn de kinderpraktijk werkt een multidisciplinair team bestaan- de uit een logopedist, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, kinderpsycholoog en een remedial teacher.

Door intensieve multidisciplinaire samenwerking binnen de kinderpraktijk kunnen therapieën juist op elkaar worden afgestemd en gaat er geen kostbare tijd verloren.

In 2010 krijgt het basisonderwijs “zorgplicht”. Dit betekent dat kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking onderwijs moeten kunnen krijgen in het reguliere basisonderwijs.


schilderij koeOp dit moment zijn er kinderen die middels ambulante begeleiding of met extra financiering vanuit een rugzakje kunnen deelnemen aan het basisonderwijs.


De meeste scholen zijn nog niet ingesteld op kinderen met een enkelvoudige/ meervoudige handicap. Het centrum kan hierin een centrale adviserende rol krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan aanpassingen binnen de school, het verzorgen van extra ondersteuning of therapie op de school zelf of na schooltijd.
Onze doelgroepen zijn daarmee zowel de ouders en het kind als de school of de peuterspeelzaal, en wij onderhouden met allen de contacten.

Werkwijze
De ouders, huisarts, kinderarts, arts van het consultatiebureau, school of peuterspeelzaal signaleren een verstoring in de ontwikkeling van een kind. De ouders nemen contact op met de kinderpraktijk en komen bij die deskundige waar de hulpvraag in eerste instantie het best door beantwoord kan worden. Er zal een intake plaatsvinden en indien nodig wordt het kind getest. Deze resultaten worden met de ouders besproken.


Als de behandelend therapeut denkt dat de hulpvraag ook nog de expertise behoeft van een andere deskundige, dan zal hij/zij na overleg met de ouders deze vraag voorleggen. Enerzijds kan het zijn dat dit blijft bij advisering, anderzijds kan er een intensievere begeleiding vanuit deze discipline opgestart worden.

Van de intake en de test wordt een verslag gemaakt. Deze zal verzonden worden naar de ouders, huisarts en de school of peuterspeelzaal.
Uiteraard is het altijd mogelijk om expertise van buiten het centrum in te schakelen.

Trainingen